Reklamační řád

 I.               Všeobecné ustanovení a vymezení pojmů

 

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou práva kupujícího na odpovědnost za vady (dále jen " reklamace ").

 

 

 II.            Záruční podmínky

 

 1. Jestli zboží vykazuje zjevné vady, zejména když je zboží kupujícímu prodané v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V tomto případe, zůstává zachovaný nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení kupujícího. 
 2.  Záruka se nevztahuje na mechanické poškození tovaru kupujícím, použití zboží v nezodpovědných, resp. nevhodných podmínkách, neodborné manipulaci, zanedbání starostlivosti o zboží, neodborné montáži, nesprávné manipulaci a používání tovaru, nesprávného ošetření zboží, neodborné instalaci. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případe neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu, neodborné manipulaci s tovarem nebo jakéhokoliv neodborného zásahu do zboží během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za toto zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží. Všechny záruční opravy jsou v případě, kdy do času jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky dle předcházejícího bodu bezplatné.  
 3.  Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákon, trvá tedy 24 měsíců, s výnimkami stanovenými Zákonem.
 4.  Kupující je způsobilý odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamihu, kdy je mu doručené písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případe odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ručí a smluvní strany jsou povinné vrátit všechno, co si na její základe poskytli.

 

 

 

 

 

 III.            Vyřízení reklamace

 1.  Reklamace se uplatňuje v sídle prodávajícího.
 2.  V případě, že kupující využije své právo a vyžaduje odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určen jiný subjekt jak prodejce, kterého místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližší, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listu.
 3.  V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu jak u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, v kterém přesně označí vady zboží v znění s ustanovením 18 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vybavení reklamace prodejce informuje kupujícího formou elektronické pošty a zároveň kupujícímu doručí e-mailem nebo doporučenou poštou písemný doklad o vybavení reklamace (reklamační protokol) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 4.  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména kdy se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

      5.   Prodejce je povinen vybavit reklamaci a ukončit reklamační konání jedním z následovných způsobů:

a)    odevzdáním opraveného zboží,

b)    výměnou zboží,

c)     vrácením kupní ceny zboží,

d)    vyplacením primární slevy z ceny zboží,

e)    odůvodněním zamítnutí reklamace zboží. 

 1.  V situaci, kdy je zboží potřeba zaslat prodejci, koná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 2.  V případě, že reklamované zboží doručené poštou nebo kurýrem na adresu sídla společnosti (viz www.lacnenotebooky.cz) odpovědná osoba tento tovar převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladniční blok, tovar), rozhodující datum na lhůtě plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Doporučujeme Vám zaslaný tovar připojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
 3.  Odpovědná osoba v plné míře odpovídá za sledování plynutí lhůty na reklamaci v souladu s příslušnými ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem určené lhůtě formou e-mailu, SMS zprávy, nebo doporučeného listu.
 4.  Prodejce po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem, nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím v převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručeno kupujícímu formou doporučené zásilky.
 5. 10. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případu neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, rovněž jako při neodborné manipulaci se zbožím.  

 

 

 IV.           Záruka

 1.  Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokut není stanovená jiná záruční doba pro konkrétní zboží a plyne ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží k soukromému použití (§ 620 ods. 1 Občanský zákoník). Pokud je kupující podnikatelem a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba je 12 měsíců.
 2.  Záruční doba se předlužuje o dobu, během které kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy tovaru.
 3.  V případě výměny zboží za nové, dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového tovaru, avšak jenom na nové zboží. Všechny záruční opravy uplatněné v právu jsou bezplatné.

 

 

 V.             Závěrečná ustanovení

 1.  V případě jakékoliv reklamace informuje kupující prodejce o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvýhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím na povahu reklamace nabídne kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu závad zboží provedl na místě případné instalace, tj. u kupujícího, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska.
 2.  Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 15. 09. 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazené. V případě, že si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás. 

 

Při uplatnění reklamace je třeba předložit následující doklady:

 

- reklamační formular ke stažení ZDE

- kopie dokladu o koupi (faktura, danňvý doklad nebo záruční list)

- na přepravní obal na viditelné místo napsat velkým text RMA nebo reklamaceSLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH